ด่วน! SCM Purchasing officer. จำนวน 1 อัตรา

Thai GCI Resitop Co., Ltd. Looking for new personal to join with us in some position with good qualification

บริษัท ไทยจีซีไอ เรซิท็อป จำกัด เป็นบริษัทผู้ประกอบกิจการการผลิตฟีนอลิกเรซิ่น ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากบริษัท กุนเอ เคมิคอล อินดัสตรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตฟีนอลิกเรซิ่น โดยเริ่มดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489

ต้องการบุคลากรใหม่ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้
Qualification / Description :

ตำแหน่ง SCM Purchasing officer จำนวน 1 อัตรา

- อายุ 23-34 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี/ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

( มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 1-3 ปี )

หลักฐานการสมัคร

- สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาวุฒิการศึกษา - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- TOEIC (ถ้ามี) - Resume


สวัสดิการ

ผู้ที่ได้รับเลือก จะได้รับเงินเดือน, ค่าเช่าบ้าน, เบี้ยกันดาร, เครื่องแบบพนักงาน, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันชีวิต และประกันภัยต่าง ๆ , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท ฯ) ฯลฯส่งมาที่ Info@thaigci.com หรือ tossaporn.k@thaigci.com หรือ piyada.t@thaigci.com


ติดต่อสอบถามข้อมูล และยื่นเอกสารได้ที่

คุณญาดา แสงพรต (รักษาวงศ์) แผนกบุคคลและธุรการ

โทร. 038- 683223 -5 ต่อ 101 , 102 , 104


บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด

เลขที่ 12 ถนน ไอ-สี่ ต. มาบตาพุด อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21150 ตู้ ป.ณ. 51

www.thaigci.com


#Phenolic #Resin #ThaiGCI #TGCI #สมัครงาน #หางานทำ #รับพนักงาน #RandD

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic