รับสมัครงาน ตำแหน่ง Technical Service/Research and developnent พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาจำนวน 1 อัตรา

Thai GCI Resitop Co., Ltd. Looking for new personal to join with us in some position with good qualification

บริษัท ไทยจีซีไอ เรซิท็อป จำกัด เป็นบริษัทผู้ประกอบกิจการการผลิตฟีนอลิกเรซิ่น ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากบริษัท กุนเอ เคมิคอล อินดัสตรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตฟีนอลิกเรซิ่น โดยเริ่มดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489

ต้องการบุคลากรใหม่ในตำแหน่งต่างๆ ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้


Qualification / Description :

ตำแหน่ง Technical Service/Research and developnent พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา

- ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านภาระทางการทหารเรียบร้อยแล้ว)

- อายุ ไม่เกิน 21 - 30 ปี

- วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ประยุกตร์ , เคมี , โพลีเมอร์ , วัสดุศาสตร์ , ชีววิทยา และอื่นๆ

หลักฐานการสมัคร

เขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว Resume, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, ผลสอบ TOEIC (ถ้ามี), รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป


รายละเอียดของงาน

 1. ควบคุมการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ใหม่

 2. พิจารณาเลือกกระบวนการที่เหมาะสมกับลูกค้า

 3. ร่วมกระบวนการพัฒนาสินค้า และวิเคราห์ปัญหาในเคสที่ผิดปกติ

 4. กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ

 5. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า

 6. การประเมินประสิทธิภาพในส่วนงานต่าง ๆ

 7. สามารถรองรับงานในส่วนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้

 8. สามารถทำงานตามมาตรฐานทางเทคนิค ของ ISO 9001 : 2008

 9. สามารถทำงานตามข้อกำหนด ของ ISO 14001 : 2004

สวัสดิการ

ผู้ที่ได้รับเลือก จะได้รับเงินเดือน, ค่าเช่าบ้าน, เบี้ยกันดาร, เครื่องแบบพนักงาน, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันชีวิต และประกันภัยต่าง ๆ , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท ฯ) ฯลฯ

ส่งมาที่ Info@thaigci.com หรือ tossaporn.k@thaigci.com


ติดต่อสอบถามข้อมูล และยื่นเอกสารได้ที่

คุณญาดา แสงพรต (รักษาวงศ์) แผนกบุคคลและธุรการ

โทร. 038- 683223 -5 ต่อ 101 , 102 , 104


บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด

เลขที่ 12 ถนน ไอ-สี่ ต. มาบตาพุด อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21150 ตู้ ป.ณ. 51

www.thaigci.com


#Phenolic #Resin #ThaiGCI #TGCI #สมัครงาน #หางานทำ #รับพนักงาน #RandD #ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic