รับสมัครงาน ตำแหน่ง Operation พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 3 อัตรา

Thai GCI Resitop Co., Ltd. Looking for new personal to join with us in some position with good qualification

บริษัท ไทยจีซีไอ เรซิท็อป จำกัด เป็นบริษัทผู้ประกอบกิจการการผลิตฟีนอลิกเรซิ่น ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากบริษัท กุนเอ เคมิคอล อินดัสตรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตฟีนอลิกเรซิ่น โดยเริ่มดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489

ต้องการบุคลากรใหม่ในตำแหน่งต่างๆ ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้


Qualification / Description :

ตำแหน่ง Operation พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 3 อัตรา

- เพศชาย เท่านั้น (ต้องผ่านภาระทางการทหารเรียบร้อยแล้ว)

- อายุ ไม่เกิน 26 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้ากำลัง , ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, ช่างก่อสร้าง, เทคนิคการผลิต, สาขาปิโตรเคมี

หลักฐานการสมัคร

เขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว Resume, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, ผลสอบ TOEIC (ถ้ามี), รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป


สวัสดิการ

ผู้ที่ได้รับเลือก จะได้รับเงินเดือน, ค่าเช่าบ้าน, เบี้ยกันดาร, เครื่องแบบพนักงาน, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันชีวิต และประกันภัยต่าง ๆ , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท ฯ) ฯลฯ

ส่งมาที่ Info@thaigci.com หรือ tossaporn.k@thaigci.com


ติดต่อสอบถามข้อมูล และยื่นเอกสารได้ที่

คุณญาดา แสงพรต (รักษาวงศ์) แผนกบุคคลและธุรการ

โทร. 038- 683223 -5 ต่อ 101 , 102 , 104


บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด

เลขที่ 12 ถนน ไอ-สี่ ต. มาบตาพุด อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21150 ตู้ ป.ณ. 51

www.thaigci.com


#Phenolic #Resin #ThaiGCI #TGCI #สมัครงาน #หางานทำ #รับพนักงาน #operation #ฝ่ายผลิต

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic