top of page

ThaiGCI จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

ThaiGCI จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดสร้างโรงงานส่วนขยาย ครั้งที่ 5

บริษัท ไทย จีซีไอ จำกัด จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 5) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสร้อยเพชร 1-2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ. เมือง จ. ระยอง ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มาร่วมการประชุมและแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page