รับสมัครงาน ตำแหน่ง Assistant Plant Manager จำนวน 1 อัตรา

Thai GCI Resitop Co., Ltd. Looking for new personal to join with us in some position with good qualification

บริษัท ไทยจีซีไอ เรซิท็อป จำกัด เป็นบริษัทผู้ประกอบกิจการการผลิตฟีนอลิกเรซิ่น ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากบริษัท กุนเอ เคมิคอล อินดัสตรี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตฟีนอลิกเรซิ่น โดยเริ่มดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489

ต้องการบุคลากรใหม่ในตำแหน่งต่างๆ ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้

Qualification / Description :

ตำแหน่ง Assistant Plant Manager จำนวน 1 อัตรา

- เพศหญิง หรือ เพศชาย (ต้องผ่านภาระทางการทหารเรียบร้อยแล้ว)

- อายุ 35 ปี ขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี / วิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม

- มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป (ทางด้านโรงงานอุตสาหกรรม)

ผู้ที่ได้รับเลือก จะได้รับเงินเดือน, ค่าเช่าบ้าน, เบี้ยกันดาร, เครื่องแบบพนักงาน, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันชีวิต และประกันภัยต่าง ๆ , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท ฯ) ฯลฯ

เขียนจดหมายสมัครงาน, ประวัติส่วนตัว Resume, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, ผลสอบ TOEIC (ถ้ามี), รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

ส่งมาที่ Info@thaigci.com

โทร. 038- 683223-5 ต่อ 102 , 103 , 104

บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด

เลขที่ 12 ถนน ไอ-สี่ ต. มาบตาพุด อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21150 ตู้ ป.ณ. 51

#Phenolic #Resin #ThaiGCI #TGCI #สมครงาน #หางานทำ #รบพนกงาน

Featured Posts
Recent Posts