top of page


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด เคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับมาจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น  บริษัทฯ จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยและมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องเพื่อป้องกันการรั่วไหล การแก้ไขดัดแปลงตลอดจนป้องกัน มิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน บริษัทฯได้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ตามกฎหมายที่บังคับใช้และสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล : เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ และเปิดเผย อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและใช้งานโดยสุจริตตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562บริษัทฯ จึงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยสูงสุด อย่างเคร่งครัด

 

                     ในส่วนของพนักงานบริษัทฯ

ได้เก็บรวบรวม เก็บรักษาใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเท่าที่จำเป็นตามที่พนักงานได้ให้ความยินยอมไว้ สำหรับการสรรหาบุคลากรกระบวนการจ้างงานจากปัจจุบันและพนักงานที่คาดหวังว่าจะมาร่วมงานเราในอนาคต รวมถึงการทำสัญญาจ้างงาน

 

                     ในส่วนของลูกค้า ผู้จำหน่ายสินค้า ผู้ผลิต และ ผู้รับเหมาในส่วนงานต่างๆ

บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนส่วนบุคคลตามที่ได้รับความยินยอมเท่าที่จำเป็นโดยสุจริตข้อมูลองค์กรที่บริษัทฯ ได้ทำการว่าจ้างข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อทางธุรกิจรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลด้านอื่นๆจะถูกนำมาใช้เพื่อการทำธุรกรรมการและการทำธุรกิจในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทฯจึงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยสูงสุด อย่างเคร่งครัด

                     

                       อื่นๆ
เอกสารข้อมูลส่วนบุคคลด้านอื่นๆ จะถูกเก็บรวบรวม เก็บรักษา นำไปใช้และถูกเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านกฏหมาย หากมีการขอร้องให้เปิดเผยหรือจัดเก็บเพิ่มเติม

 

                       การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามบริษัทฯ

จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและลูกค้า หรือข้อมูลอื่นๆที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้ เว้นแต่
                       -  ได้รับความยินยอมจากท่าน
                       -  เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน
                       -  การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถดำเนินกิจกรรมที่ท่านประสงค์
                       -  การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
 

มีข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่ TGCI เห็นว่ามีความสําคัญเป็นพิเศษและที่ TGCI ให้การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษา

ความลับด้วยความเหมาะสมเพิ่มเติม TGCI จะเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนี้ตามพื้นฐานทางกฎหมายหรือในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือมีเหตุผลทางธุรกิจที่มีเหตุบังคับหากได้รับอนุญาตตามกฎหมายการใช้และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อให้การเก็บเก็บรวบรวม เก็บรักษา การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและลูกค้าเป็นไปตามนโยบายฯหรือที่กฎหมายกำหนดพนักงานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลมีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้องเหมาะสมตามแบบและวิธีการที่บริษัทได้กำหนดไว้ทั้งนี้กรณีที่พนักงานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความต้องการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้แจ้งผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อจัดทำหรือแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน

การทบทวนนโยบาย
นโยบายนี้จะถูกทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคล
เวลาทำการ จ-ศ เวลา 08.00 - 17.00 น.
ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด
12 ถ.ไอ-สี่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร : 038-683-223-5

IMG_1487.jpg
IMG_0167.jpg

นโยบายส่วนบุคคล / บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด

bottom of page