TGCI ร่วมทอดกฐินสามัคคี ปี 2560

TGCI ร่วมทอดกฐินสามัคคี ปี 2560

บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด นำโดยคุณทุเรียน ดำรงอารีกุล ผู้จัดการแผนกอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560 จังหวัดระยอง ณ วัดตากวน วันที่ 31 ตุลาคม 2560 วัดชากลูกหญ้า 10 ตุลาคม 2560 วัดมาบตาพุด 18 ตุลาคม 2560 วัดโสภณวนาราม 20 ตุลาคม 2560 วัดหนองแฟบ 12 ตุลาคม 2560


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags