รางวัลสถานประกอบการดีเด่น

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น จากประกันสังคม

• สำนักงานประกันสังคม ได้มอบรางวัลเกียรติคุณ “สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น” ประจำปี 2563 ที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคมครบรอบ 30 ปี เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความมั่นคง และหลักประกันในด้านคุณภาพและสวัสดิการที่ดีของพนักงาน โดยบริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด ถือเป็นหนึ่งใน 135 รายจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น

#ThaiGCI #TGCI #Phenolic #Resin

Featured Posts
Recent Posts